Спеціальність "Хімічні технології та інженерія"

Спеціальність включає спеціалізацію:
Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини (відео-презентація)pro kaf 7Вказана спеціальність була заснована в Київському політехнічному інституті в 1898 році, а кафедра є єдиною в Україні, котра здійснює підготовку спеціалістів в галузі комплексного використання деревини, виробництва та перероблення целюлози, деревної маси, паперу та картону. Планується також підготовка фахівців з виробництва деревно - волокнистих плит та пластиків.
Студенти спеціальності, крім загальноосвітніх та інженерних дисциплін, вивчають хімію та технологію виробництва і переробки найбільш розповсюджених і доступних природних полімерів, котрі постійно відновлюються в природі у значних масштабах і привертають до себе увагу дослідників та технологів. 
Целюлозно-паперове виробництво є досить складним та цікавим. Воно включає багато процесів загальної хімічної технології, органічного та неорганічного синтезу, електрохімічного, біологічного та інших виробництв. Шляхом хімічної модифікації целюлози і використання хімічних допоміжних речовин отримують папір з різноманітними цінними властивостями: негорючий, водонепроникний, вологостійкий, бактерицидний тощо. Все це вимагає від фахівців даної спеціальності всебічної, якісної хімічної і інженерної підготовки. Тому на кафедрі розроблений та впроваджений цілий комплекс дисциплін - хімія деревини та високомолекулярних сполук, технологія виробництва деревної маси та комплексного використання деревини,pro kaf 8 технологія виробництва целюлози, основи проектування підприємств, сертифікація продукції галузі, виробництво та перероблення паперу і картону, економіка виробництва, основи менеджменту та маркетингу.
Виробничі навички студенти накопичують в період практики на кращих підприємствах галузі та в науково - дослідних інститутах. Кафедра має свою філію в Українському науково - дослідному інституті паперу. Після закінчення навчання на спеціалістів чекає робота на 28 целюлозно - паперових підприємствах України, підприємствах холдингової компанії "Укрпапірпром" та інших споріднених фірмах і установах, спеціалізованих науково - дослідних та проектно - конструкторських інститутах. 
Для продовження наукових досліджень та підвищення кваліфікації на кафедрі відкрито аспірантуру відповідної спеціальності. 


На сьогоднішній день на кафедрі викладають 3 професори, 21 доцент, 4 старші викладачі, 3 асистенти, котрі навчають більше ніж 500 студентів денного та заочного відділень. Провідні викладачі кафедри є керівниками науково-дослідних проектів та розробок, до яких активно залучаються студенти. Кращі студенти кафедри отримують іменні стипендії Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, Київського міського голови, ректора НТУУ "КПІ".
На кафедрі відкрито аспірантуру по спеціальності "Екологічна безпека", де за останні 5 років захищено 15 кандидатських дисертацій.
Майбутні фахівці фактично отримують хімічну, інженерну та біологічну освіту. Знання, отримані в процесі навчання, студенти мають змогу закріпити під час проходження загально-технологічної та переддипломної практик в наукових установах та підприємствах галузі:
  1) Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України;
  2) Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України;
  3) Інститут хімії поверхні ім. А.А. Чуйка НАН України;
  4) Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України;
  5) Київський картонно-паперовий комбінат;
  6) Державна екологічна інспекція;
  7) інші підприємства.
Підготовка фахівців проводиться на бюджетній та контрактній основі (денна та заочна форми за кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр).