lavuazjeДокторантура є однією з форм підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації у системі післядипломної професійної освіти. Навчання в докторантурі відповідає науковому рівню вищої освіти і передбачає набуття компетентностей з розроблення і впровадження методології та методики дослідницької роботи, створення нових системоутворюючих знань та/або прогресивних технологій, розв’язання важливої наукової або прикладної проблеми, яка має загальнонаціональне або світове значення.

Основною вимогою для вступу до докторантури є наявність наукового ступеня та суттєвих напрацювань за обраним напрямком дослідження. Кандидати до вступу у докторантуру розглядаються та рекомендуються Вченою радою інженерно-хімічного факультету.

Мета навчання в докторантурі – підвищення рівня освіти, наукової та педагогічної кваліфікації випускників вищих навчальних закладів із науковим ступенем.

Завдання навчання в докторантурі – підготовка висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів у системі освіти та наукової діяльності.

На кафедрі відкрито докторантуру за спеціальністю:

101 – Екологія (21.06.01 – Екологічна безпека – до 2015 р.).

З часу заснування кафедри (1988 р.) було захищено наступні докторські дисертації:mendeleev

  • Шутько О.П. – "Комплексная переработка и использование алюминийсодержащих отходов промышленности" (1986 р.)
  • Гомеля М.Д. - "Створення нових ресурсозберігаючих технологій кондиціювання та очищення води для промислових систем водокористування" (2003 р,);
  • Радовенчик В.М. – "Комплексні маловідходні технології захисту гідросфери від забруднення промисловими скидами" (2011 р.);
  • Шаблій Т.О. - "Створення нових реагентів і технологій для захисту водойм від забруднення промисловими стоками" (2014 р.)

Підготовка в докторантурі Університету здійснюється за рахунок:

– коштів державного бюджету України (за державним замовленням);

– коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення

 

 

curie

  • Радовенчик Вячеслав Михайлович:
    Роб.: (044) 204-91-40
    Моб.: (050)386-27-81